Missie, visie en doelstellingen

Stichting BROCA staat voor uitdagingen in de aankomende periode. De uitdaging zit hem voornamelijk in het zoeken van voldoende sponsoren, donateurs die de projecten op welke wijze dan ook willen ondersteunen. Voldoende financiële middelen zijn noodzakelijk wil de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hier zijn doorzettingsvermogen, inzet en heldere concrete projecten voor nodig.

Het bestuur van Stichting BROCA staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat deze van elkaars initiatieven op de hoogte zijn. Juist daar het om een doel op maatschappelijk vlak gaat, is het belangrijk dat men elkaar steunt en aanvult en men niet steeds opnieuw hetzelfde wiel uitvindt.

Missie/ visie

Een missie geeft Stichting BROCA een eigen identiteit. De missie vertelt wat Stichting BROCA wil zijn en “waar ze voor wil gaan”, hoe wil Stichting BROCA zich onderscheiden en hoe wij willen handelen.

Missie, waar staat de stichting voor?

Stichting Broca heeft zich ten doel gesteld projecten uit te voeren voor mensen met het Angelman Syndroom of andere mensen die niet kunnen spreken. De projecten kunnen zeer divers van aard zijn, maar hebben één ding gemeen. De projecten dragen bij aan het zo goed mogelijk kunnen ontplooien en zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Op voorhand is niet duidelijk welke projecten er in een jaar worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de Stichting wil voorzien in een behoefte die er bij de doelgroep is. Het bestuur zal op basis van signalen vanuit de doelgroep handelen door het al dan niet formuleren van een project.

De stichting staat voor financiële integriteit. Kernbegrippen op dit terrein zijn openbaarheid, transparantie, volledige financiële verantwoording, zowel aan de donateurs als overige geïnteresseerden.

Stichting BROCA heeft de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt.

Doelstellingen

Stichting BROCA heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:Stichting BROCA heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het (laten) uitvoeren van projecten die ten goede komen van personen met het Angelman Syndroom of andere personen met een beperking op communicatievlak;
  • Het bevorderen van de totstandkoming van voorzieningen die bijdragen tot een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van personen met het Angelman Syndroom, waaronder mede begrepen het streven deze personen zo volledig mogelijk aan het maatschappelijk verkeer te laten deelnemen;
  • Het vergroten van de bekendheid van het Angelman Syndroom in de Nederlandse samenleving in het algemeen en meer in het bijzonder onder medici, paramedici- en overige zorgverleners, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Elke concrete uitwerking (met bijhorende activiteiten en projecten) moeten aan deze doelstellingen getoetst worden en eruit voortvloeien.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

  • Het uitbreiden van een achterban en werven van nieuwe contacten, die het doel van de Stichting (financieel of anderszins) steunen;
  • Het organiseren van activiteiten, informatie- en themabijeenkomsten;
  • Het onderhouden van een website en op andere wijze (zoals door middel van mailing/ nieuwsbrieven) verstrekken van actuele informatie over Stichting Broca.

Donateurs

0+

Projecten

0+

Mooie momenten

0+